УРОК ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Изучаем казахский язык
Нотариус
Сөздік

Куәландыратын тұлға — заверяющее лицо
Нотариалдық кеңселер — нотариальные конторы
Нотариалдық іс-әрекеттер — нотариальные действия
Заңды әрекеттер мен құжаттар — юридические документы и действия
Заң білімі бар адамдар — лица с юридическим образованием
Өз міндеттерін орындау барысында — в ходе выполнения своих обязанностей
Құпия ұстау — держать в тайне
Үлкен сұраныс — большой спрос
Нотариус болып қызмет ету — работать нотариусом
Құжаттарды куәландыру – заверить документы
Маған нотариус керек — мне нужен нотариус
СТН (салық төлеушінің тіркеу нөмірі) — РНН (регистрационный номер налогоплательщика)
ӘЖК (әлеуметтік жеке код) — СИК (социальный индивидуальный код)
1. Оқыңыз (читайте). Қайталаңыз (повторяйте).

Сұхбаттасу
— Қайырлы күн! Мен үй сатып алдым, соның құжаттарын куәландырайын деп едім. (- Добрый день! Я купил дом, хотел заверить документы.)
— Құжаттарыңызды көрсетіңізші. Сізбен үйді сатқан адам келді ме?
(- Покажите документы. Вы пришли вместе с владельцем дома?)
— Иә, екеуміз бірге келдік (- Да, мы пришли вместе.)
— Жақсы, ендеше жеке куәліктеріңізді беріңіздер. СТН, ӘЖК бар ма? ( — Хорошо, тогда дайте удостоверения личности. РНН, СИК есть?)
— Иә, міне, алыңыз. ( — Да, вот, возьмите)
— Мен бәрін тігіп, мөр басып болдым. Енді дауыстап оқимын, тыңдаңыздар.
(- Я все документы прошила, поставила печать. Теперь буду читать вслух, слушайте.)

Грамматика Есімше (причастие)
Причастие – это форма глагола, совмещающая в себе грамматические признаки глагола и имени.
Причастие образуется с помощью следующих суффиксов

Жазылым

1-тапсырма Сөздерді жіктеңіз (Проспрягайте слова)
Келген, келер, келетін, келмек

2-тапсырма Берілген етістіктерді есімшенің осы, келер, өткен шақпен жаз (Образуйте из следующих глаголов причастия настоящего, прошедшего и будущего времени по образцу)
Үлгі
Ойлау ойлан+атын ойлан+ған ойлан+ар
(думать) (думающий) (задумавшийся) (/подумает)
Жазу (писать) _______________________________
Қуану (радоваться) ___________________________
Көру (видеть) _______________________________

3-тапсырма Диалогты жалғастырыңыз (Продолжите диалог)
1-сұхбат
— Сәлеметсіз бе! Нотариалдық кеңсеге қалай баруға болады?

— Осы жерден алыс па?

2-сұхбат
— Менің құжаттарымды куәландырып бересіз бе?

— Үй кітапшасын (домовая книга) не үшін сұрадыңыз?

Есіңе сақтаңыз! (Запомните!)
Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту
Б.Момышұлы